A következő aukció időpontja:

Hamarosan!

A következő aukció időpontja:

Hamarosan!

A következő aukció időpontja:

Hamarosan!

Általános szerződési feltételek

végrehajtásból származó raktárkészletek aukciójához

Hatályos: 2022. május 1-től

A jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Price Hungary Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) hirdeti meg, és a Szolgáltató által szervezett, végrehajtásból származó raktárkészletek aukcióján történő részvétel feltételeit, a résztvevők (a továbbiakban: „Vevő”, a Vevő és a Szolgáltató együttesen: „Felek”) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: Price Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-522070,
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Géza utca 3.;
Adószám: 29230244-2-19
Bankszámlaszám:
GIRO: 10402290-50526987-76681017
IBAN: HU07 1040 2290 5052 6987 7668 1000
Képviseli: Hebling Balázs ügyvezető


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Vevő közreműködése nélkül, előre határozta meg, azokat a Felek egyedileg nem tárgyalták meg. Ahol a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezést tartalmaz az ÁSZF, arról külön tájékoztatást ad a Szolgáltató.
 2. A szerződéses viszony a Felek között a Vevő regisztrációjával jön létre. A regisztráció online módon, a https://pricehungary.hu/ honlapon végezhető el, és annak során a Vevő nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte, azokat kifejezetten elfogadja.
 3. A Szolgáltató az ÁSZF hatályos verzióját a https://pricehungary.hu/ honlaponteszi közzé. Amennyiben a jelen ÁSZF tartalmával kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük írjon nekünk a hello|KUKAC|pricehungary|PONT|hu címre.

A TERMÉKEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

 1. Az aukción eladásra kínált termékek jellemzően olyan új, még nem használt termékek, amelyeket végrehajtási eljárásban foglaltak le és annak keretében értékesítettek, és amelyeket a Szolgáltató dologösszességként vásárolt. A termékek széleskörűek: textil, ruházat, babatermék, cipő -és lábbeli, bútor, lakberendezés, hangszer, elektronikai -és háztartási elektronikai termékek, műszaki termékek, audió- és videóberendezés, illatszer, óra, ékszer, fotócikk, optikai cikk, irodagép, -berendezés, irodabútor, egyéb speciális gép és berendezés. Egyes esetekben a Szolgáltató – jellemzően kifogástalan állapotú – használt termékeket, vagy sérült csomagolású termékeket is értékesítésre kínál, ezekben az esetekben a termékek használt jellegét és állapotát külön megjelöli.

AZ AUKCIÓ, A VÁSÁRLÁS MENETE

 1. A termékeket a Szolgáltató által meghirdetett helyszínen, aukciós nap során lehetséges megvásárolni. Az aukciós nap kezdő időpontjáról és helyszínéről a Szolgáltató a regisztrációval egyidejűleg nyújt tájékoztatást.
 2. Az aukciós napon az előzetesen regisztráló Vevők képviselői vehetnek részt, akik a helyszínre érkezéskor számozott tárcsát kapnak, amely alkalmas a Vevő által megvásárolt tételek nyomon követésére. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a nevében regisztráló természetes személyt (a továbbiakban: „Kapcsolattartó”) és az aukciós napon megjelenő természetes személyt (a továbbiakban: „Résztvevő”) a Szolgáltató a Vevő képviselőjének tekinti, erre tekintettel a Kapcsolattartó vagy a Résztvevő által tett jognyilatkozatokat a Felek a Vevő jognyilatkozatainak tekintik akkor is, ha az nem a Vevő törvényes képviselőjétől származik. Amennyiben az aukciós napon Résztvevő nem törvényes képviselője a Vevőnek, úgy eljárási és nyilatkozattételi jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján kell igazolni.
 3. A termékeket az aukciós napon egymás után élőszóval bemutatjuk, kihirdetve azok árait is, a termékeket pedig kivetítőn is bemutatjuk. A Vevők képviselői az adott tételre a sorszámuk felmutatásával tehetik meg ajánlatukat, a termékenként 60 másodpercig.
 4. A termékek árait „instant árként” vagy „licit árként” határozzuk meg. Az instant árak esetében a termék tulajdonjogát az a Vevő szerzi meg, aki a leghamarabb megajánlja („leüti”) az instant árat. Licit ár esetében a Szolgáltató „kikiáltási árat” hirdet, és a termék tulajdonjogát az a Vevő szerzi meg, aki 60 másodpercen belül a legmagasabb összeget ajánlja meg. Az így megszerzett (leütött”) termékeket a Vevők sorszámaihoz rendeljük. A termékek az instant ár vagy a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.
 5. A már leütött terméket visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött termék esetén a Vevő személye pontosan nem állapítható meg, a Szolgáltató jogosult a terméket újra árverésre bocsátani.
 6. A Szolgáltató egyes termékeket dologösszességként értékesíthet a következők szerint: a termékeket palettára összerendezve, fóliával letakarva bocsátja árverésre és a licitálás vagy az instant ár közlését megelőzően rövid tájékoztatást ad a dologösszességbe tartozó termékekről, fajtájáról, állapotáról és darabszámáról, az egyes termékek részletes tulajdonságainak bemutatása nélkül.
 7. A Vevők által megszerzett termékeket a Szolgáltató munkatársai rendezik össze palettákra. A termékek kifizetése előtt a Vevő képviselőjének lehetősége lesz ellenőrizni a termék állapotát, a meghirdetett tétellel való azonosságát. A Vevőknek maguknak kell meggyőződniük a termékek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a Szolgáltató leírásainak. A termékek minden esetleges hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az aukciós nap idején vannak.
 8. A Szolgáltató az összekészített és a Vevő képviselője által ellenőrzött termékek fentiek szerint kialakult és összesített vételáráról számlát állít ki, amelyet a Vevő képviselője a helyszínen köteles kiegyenlíteni.
 9. A termékek vételárát készpénzben, a helyszínen átutalással vagy bankkártyás fizetés útján lehet kiegyenlíteni. Banki átutalás esetében a termékek vételárát a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett bankszámlájára kell átutalni.

A TERMÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA

 1. A Vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett termékek elszállításáról saját költségére és felelősségére. Amennyiben a Vevő egy palettát meghaladó mennyiséget vásárolt, a Szolgáltató legfeljebb egy hétig tárolja a megszerzett termékeket.
 2. Ha a Vevő az aukciós napot követő 7. napig nem gondoskodik a termékek elszállításáról, úgy a Szolgáltató a termékeket – napi raktározási díj felszámításával – az aukciós napot követő 30 napig őrzi. A raktározási díj mértéke palettánként 10.000,- Ft. A Vevő a termékek elszállítására ez esetben kizárólag a raktározási díj megfizetését követően jogosult. Amennyiben a termékeket a Vevő az aukciós napot követő 30. napig sem szállítja el, úgy a termékek tulajdonjoga visszaszáll a Szolgáltatóra és azokkal a Szolgáltató szabadon rendelkezhet.

SZAVATOSSÁG, ELÁLLÁS, JÓTÁLLÁS

 1. Vevő kifejezetten elfogadja, hogy az árverezett termékek jellegére (végrehajtásból származó, logisztikai raktárakból felvásárolt termékek) tekintettel a Szolgáltató e termékek tekintetében teljes mértékben kizárja a kellékszavatossági felelősségét, és egyidejűleg a Vevő a kellékszavatosság alapján őt megillető valamennyi jogról, ideértve a kártérítés jogát is, kifejezetten lemond.
 2. Szolgáltató szavatolja, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő által megvásárolt termékek használatát, vagy a tulajdonjog átruházását akadályozná, korlátozná vagy ellehetetlenítené.
 3. Amennyiben a Vevő a 8. pont szerint megszerzi a termék vagy termékek tulajdonjogát, elállási jogot nem gyakorolhat.
 4. A Szolgáltatót a megvásárolt termékek tekintetében sem jótállási kötelezettség nem terheli, különös tekintettel arra, hogy a Vevő nem minősül fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § 3. pontja alapján. A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató a https://pricehungary.hu/ elérésű honlapján található információk – ide nem értve a jelen ÁSZF rendelkezéseit – jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. A termékek átvétele előtt a Szolgáltató munkatársai ellenőrzik a termékeket, azonban azok jellegéből fakadóan nem zárható ki teljesen, hogy a Vevő olyan, akár személyes adatnak minősülő információk birtokába juthat, amelyek alapján harmadik személy azonosíthatóvá válik. A Vevő ilyen esetben köteles a birtokába jutott információk megőrzésére, azokat ki nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, valamint köteles tartózkodni az érintett harmadik személlyel való kapcsolatfelvételtől.
 3. Jelen ÁSZF pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat – hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Székesfehérvár, 2022. 05. 01

Price Hungary Kft.
Szolgáltató