A következő aukció időpontja:

Hamarosan!

A következő aukció időpontja:

Hamarosan!

A következő aukció időpontja:

Hamarosan!

Adatkezelési tájékoztató

logisztikai készletek aukciós nap keretében történő értékesítésével összefüggő adatkezelésről
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Price Hungary Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) végrehajtásból származó, németországi logisztikai raktárakból felvásárolt termékeket értékesít, az értékesítésre pedig aukciós napot hirdet, amelyen kizárólag az előzetesen regisztráló gazdálkodó szervezetek vehetnek részt.

E tájékoztató célja, hogy – tekintettel arra, hogy az aukciós nap lebonyolítása szükségszerűen együtt jár személyes adatok kezelésével – az érintettek már adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak az adatkezelés céljáról és feltételeiről. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, a jelen tájékoztató módosításának jogát ugyanakkor fenntartjuk. A tájékoztató esetleges módosítását a {honlap megnevezése} honlapon tesszük közzé, s az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) e szempontból hatályos rendelkezéseinek.

Az adatkezelő

Név: Price Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-522070,
Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Géza utca 3.;
Adószám: 29230244-2-19
Bankszámlaszám:
GIRO: 10402290-50526987-76681017
IBAN: HU07 1040 2290 5052 6987 7668 1000
Képviseli: Hebling Balázs ügyvezető
E-mail címe: hello|KUKAC|pricehungary|PONT|hu

Adatkezelésünkkel kapcsolatban a fenti elérhetőségeken, írásban kérhet további tájékoztatást és gyakorolhatja az Önt megillető, adatkezeléssel összefüggő jogokat.

Fogalmak:

Néhány fogalom meghatározása szükséges ahhoz, hogy a következő adatkezelési tájékoztatás valóban közérthető legyen, erre tekintettel a legfontosabb, a tájékoztatóban visszatérően használt adatkezelési fogalmak jelentését a következőkben pontosítjuk:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett”: az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik.

cookie”: A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs fájl, célja többféle lehet, leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

 1. AZ AUKCIÓS NAPRA REGISZTRÁLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KAPCSOLATTARTÓI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az Adatkezelő az aukciós napon való részvételt előzetes regisztrációhoz köti, tekintettel arra, hogy a rendezvényen kizárólag gazdálkodó szervezetek vehetnek részt.

Az adatkezelés célja: a regisztrációra jogosult gazdálkodó szervezet, annak képviseletében eljáró személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett személy kifejezett, előzetes hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során kifejezetten nyilatkozik, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte, és az abban foglalt feltételek szerint a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A kezelt személyes adatok köre:

az érintett személy neve – az érintett személy, a gazdálkodó szervezetek képviselőjének, kapcsolattartójának azonosításához szükséges adat;

az érintett személy e-mail címe, telefonszáma – az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adat

az érintett személy munkáltatója, illetve annak a gazdálkodó szervezetnek a megnevezése, amelynek a nevében az érintett eljár az aukciós napon – adott esetben szintén személyes adatnak minősülő adat, amelynek kezelése az érintett személy azonosításához, a regisztráció megtörténtének ellenőrzéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: az érintett személyes adatait az Adatkezelő az adatfelvételtől számított 3 évig kezeli, ezt követően törli. Törli a személyes adatokat az Adatkezelő akkor is, ha az érintett az adatkezelési hozzájárulást az Adatkezelőnek küldött írásos nyilatkozatban visszavonja, vagy a személyes adatainak a törlését kéri. Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli a személyes adatokat, a törlés, illetve a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a törlési kérelmet, illetve a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés módja: az adatokat kizárólag elektronikusan kezeljük, papír alapú adatkezelés nem történik.

Címzettek, adatfeldolgozó igénybevétele:

Az érintett adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, valamint az adatfeldolgozó férhet hozzá, más személynek az adatokat nem továbbítjuk.

Az aukciós nap honlapjának üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozói feladat leírása

Bemind Kft. 

Tárhelyszolgáltatás, honlap karbantartása, üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatok szolgáltatása ezért önkéntes. Amennyiben ugyanakkor a fenti személyes adatokat nem szolgáltatja, úgy a regisztráció nem lesz érvényes, és az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet nem vehet részt az aukciós napon. Ugyanez a következménye annak, ha az érintett a hozzájárulását a regisztrációt követően, de az aukciós napot megelőzően vonja vissza.

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy egyébként fennáll a GDPR 17. cikkében foglalt valamely ok, az érintett kérheti a személyes adatai törlését;
 4. amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat .pdf formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk,
 8. bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, ha úgy érzi, hogy jogszerűtlenül történik a személyes adatainak kezelése.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • A személyes adatai kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedést, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy esetlegesen mégis bekövetkező incidens esetén a károk megelőzésére, a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 • Cégünk az adatfeldolgozóval adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben az adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését a további adatfeldolgozók bevonása esetében is biztosítja.
 1. KAMERÁS MEGFIGYELÉS

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, az Adatkezelő raktárában történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához.

A kezelt adatok köre: a raktárba belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az érintettek köre: a kamerák látószögében tartózkodó érintettek.

Címzettek és adatfeldolgozó igénybevétele: a kamerás megfigyeléshez az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, bírósági vagy hatósági eljárásban szükséges bizonyítási eljáráson kívül a felvételeket harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap.

Az adatok tárolásával kapcsolatos további információk:

 • A felvételeket fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki azokat. Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.
 • A raktárban összesen 16 db kamera üzemel, amelyek felvételeihez kizárólag az Adatkezelő képviselője, illetve kijelölt munkatársai férhetnek hozzá.

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén,
 5. megilleti a bírósághoz és az adatvédelmi hatósághoz fordulás joga.
 1. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A személyes adatok kezelésének célja: rendszeres információ biztosítása az érintetteknek az Adatkezelő szolgáltatásairól, a későbbiekben szervezett aukciós napokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Hírlevelünkre az érintett a https://pricehungary.hu/ honlapon, a jelölőnégyzet kipipálásával és e-mail címe megadásával iratkozhat fel, így adhatja meg adatkezelési hozzájárulását.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett e-mail címe.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai ismerheti meg.
Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó segítségét nem veszi igénybe.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve leiratkozásig kezeli. A hírlevélben küldött linkre kattintva, vagy a hello|KUKAC|pricehungary|PONT|hu e-mail címre küldött levél útján az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben a kezelt adatokat 72 órán belül töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást hírlevél formájában a további aukciókról, az Adatkezelő eseményeiről, szolgáltatásairól.

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését,
 4. visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása esetén
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat excel vagy pdf formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő,
 8. megilleti a bírósághoz vagy adatvédelmi hatósághoz fordulás joga.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Szervereinket, számítógépes hálózatainkat tűzfallal, vírusvédelemmel látjuk el.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi szabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelési tájékoztató